תקנון האתר באתר


הפוך לעמוד הבית | הוסף למועדפים | Site Map | צור קשר 250 משחקים בגרסה 2023 הצטרפו אלינו לפייסבוק פייסבוק
יום טוב משחקים
משחקים להורדה משחקי פעולה משחקי אסטרטגיה משחקי בנות שירי ילדים משחקי קטנטנים משחקי שולחן משחקי ילדים משחקי מירוצים משחקי ספורט משחקי פעולה

תקנון

תקנון האתר באתר יום טוב למשחקים (להלן: "האתר")

לפניכם תקנון אתר יום טוב למשחקים המפרט את התנאים לשימוש באתר, הגישה אל האתר והשימוש בו מבטאים את הסכמתכם לתנאי התקנון להלן .

כללי

1. כללי תקנון זה נועדו להסדיר את כללי ההשתתפות והגלישה באתר יום טוב למשחקים.

2. הנך מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מתקנון זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין האתר.
מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי האתר להסב את זכויותיו לפי תקנון זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, לאחר, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת.

3. אין האמור בתקנון זה עשוי לפגוע בזכותו של האתר לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע שמועבר לאתרו או נאסף על ידי האתר בהקשר לשימוש באתר.
היה אם ייקבע שחלק כלשהו מתקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראת כל חוק, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי אי-אחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם
ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

4. ויתר האתר, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י תקנון זה במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות עפ"י תקנון זה.

5. תקנון זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמשים והאתר בהקשר עם אתר אינטרנט זה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית,
בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמשים לבין האתר בהקשר לאתר אינטרנט זה.

6. גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים
ו/או מנהליים המבוססים או הקשורים בתקנון זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

7. שמות פיקטיביים של חברות, מוצרים, בני אדם, דמויות ו/או נתונים הנזכרים במסמך זה,
אין מטרתם לייצג בני אדם, חברות, מוצרים או אירועים אמיתיים. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

8. בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו,
ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים בתקנון זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.


זכויות יוצרים

1. כל המשתמש באתר יכול להשתמש לצרכיו הפרטיים בלבד במשחקים המוצגים באתר, לא להציגם בפומבי מול קהל גדול ומתחייב שלא יעשה כל שימוש שלא עולה בקנה אחד עם הכתוב בתנאי השימוש הנ"ל.

2. כל המשחקים בעלי זכויות יוצרים ואין להפר את זכויות היוצרים של משחקים אלה כמפורט אצל החברה המייצרת את המשחק.

3. קוד האתר, תמונות המוצגות בו והמלל הכתוב בו שייכים לבעלי האתר ואין להעתיקם ללא כל אישור כתוב מבעלי האתר המורה אחרת.

4. עיצוב האתר הוא בלעדי וייחודי ליום טוב משחקים. העתקות לא חוקיות של מבנה האתר או של עיצובו נחשבות לעבירה והעובר עליה צפוי להליכים משפטיים כנגדו.

5.כתנאי לשימוש באתר, מתחייבים המשתמשים כלפי יום טוב למשחקים שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית,
ולשום מטרה האסורה על פי כללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה ובחוקי מדינת ישראל.

שימוש באתר

1. כל העושה שימוש באתר מתחייב לא לגרום לו נזק תדמיתי/חוקי/תשתיתי ולא לנצל את פס הרוחב לרעה ולגרום לכך שמשתמשים אחרים יאבדו מאיכות רוחב הפס שלהם.

2. הנהלת האתר ומפעיליו לא אחראים לתוכן המשחקים ולאופיים, האחריות הבלעדית לתוכן המשחקים הוא של החברות המייצרות אותם בלבד.

3. הפרסומות המופיעות באתר מופעלות ע"י חברת גוגל* כחלק משירות ה AdSense של החברה. אין להנהלת האתר כל קשר לתוכן ההודעות המופיעות באתר
ולאופיין ולכן האתר לא לוקח אחריות על כל נזק שעלול להיגרם לגולשיו מצפייה במודעות אלו.

4.האתר אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר וגם אם יערוך בדיקות בתכנים הנ"ל,
הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור ו/או כי יספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר.
5. האתר אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות אך לא רק, פגיעה ברגשות המשתמשים ו/או פרסום תכנים הנראים
למשתמשים מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור. אין לאתר כאמור כל אחריות על תוכנם של תכנים אלו.
6.השימוש באתר זה ובתכניו הינו באחריות המשתמש בלבד, השירות מוגש על בסיס AS IS ו- AS AVAILABLE .
7.האתר מסיר בזאת כל אחריות מכל סוג שהוא בין אם במפורש ובין אם ברמיזה משימוש באתר זה, כל חומר שיקרא מהאתר בין אם בישירות ובין אם בעקיפין יהיה באחריות המשתמש בלבד.
כל נזק למחשב או למערכות שבו, איבוד מידע או כל נזק אחר בין אם במישרין ובין אם בעקיפין יהיה באחריות המשתמש בלבד. לא תהיה למשתמש כל זכות, תביעה או טענה כנגד האתר.
האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישרי או עקיף, בתאונה או עקב סיבה אחרת כולל נזק לרווחים, רצון טוב, שימוש, מידע או כל הפסד אחר (אפילו אם אתר האתר ידע על נזקים אלו) כתוצאה משימוש באתר.

אחריות

כל העושה שימוש באתר לוקח על עצמו את האחריות למעשיו ולפעולותיו באתר. האתר לא יישא בשום אחריות לנזק שנגרם במישרין או בעקיפין לחומרה / תוכנה
או נפש בעקבות שימוש באתר. האתר לא יהיה אחראי לנזקים כספיים, אובדנים או הפסדים הנובעים משימוש באתר והסתמכות על מידע הרשום באתר.


שינויים באתר והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, עיצובו, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו המוחלט.
צוות האתר רשאי גם להפסיק את פעילות האתר בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת ולא תהיה דרישה, תביעה או טענה כלפי בעלי האתר וצוותו.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.
דף הבית | לבעלי אתרים | אודות האתר | תקנון האתר
משחקי פעולה | משחקי ספורט | משחקי מירוץ | משחקי ילדים | משחקי חשיבה | משחקי קטנטנים | משחקי בנות | הכנה לכיתה א' | משחקי כדורגל
www.accessday.com © 2006-2023. כל הזכויות שמורות